Politika zaštite osobnih podataka

POLITIKA ZAŠTITE OSOBNIH PODATAKA

 

 1. Uvod

Proficio d.d. sa sjedištem u Zagrebu, Ilica 1a, OIB: 39508009387, (nadalje u tekstu: Proficio) je trgovačko društvo registrirano u sudskom registru Trgovačkog suda u Zagrebu za usluge.

Proficio se prvenstveno bavi ugostiteljstvom i nekretninama. U svom poslovanju Proficio mora prikupljati i obrađivati određene podatke o pojedincima te je stoga voditelj obrade osobnih podataka.

U pojedinim slučajevima je Proficio i izvršitelj obrade podataka, ali isključivo u slučaju kada su voditelji obrade podataka trgovačka društva iz grupe poduzetnika Proficia. U navedenom slučaju postoji interes za prijenos osobnih podataka unutar grupe poduzetnika za unutarnje administrativne potrebe, među ostalim za obradu osobnih podataka klijenata ili zaposlenika.

Svrha ove politike je osigurati da Proficio pruži sve potrebne informacije u vezi zaštite osobnih podataka pojedinaca čije osobne podatke obrađuje.

 

Svi zaposlenici Proficia su u potpunosti upoznati sa sadržajem ove politike i osiguravaju njezinu primjenu prilikom obrade osobnih podataka. Zaposlenici čiji zadaci uključuju i rukovanje osobnim podacima su adekvatno educirani  u pogledu svojih zadataka u odnosu na zaštitu osobnih podataka.

 

Ova politika se odnosi na sve osobne podatke koje obrađuje Proficio u odnosu na bilo koju osobu, bez obzira je li bila, trenutno jest ili će biti zaposlenik, gost, klijent, dobavljač ili kontakt Proficia. Ova politika se ne primjenjuje na anonimne podatke. Anonimni podatak jest podatak koji je izmijenjen na način da se ne može povezati s određenom fizičkom osobom ili se ne može povezati bez nerazmjernog truda pa se stoga, u skladu s važećim propisima, i ne smatra osobnim podatkom.

 

Ova politika je izrađena s ciljem da se poboljšaju usluge Proficia prema njegovim korisnicima, da se korisnici zaštite u pogledu povjerljivosti njihovih osobnih podataka kod pružanja usluga Proficia te da se spriječi nastanak potencijalne štete Proficiu i njegovim zaposlenicima te korisnicima kao ispitanicima te da se osigura da je obrada osobnih podataka od strane Proficia u potpunosti u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog Parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Opća uredba o zaštiti podataka) (GDPR) i drugim primjenjivim propisima. Osobni podaci koje Proficio u svom poslovanju obrađuje ne dijele se s neovlaštenim osobama, ne nude se, ne prodaju se niti se ne prenose izvan Republike Hrvatske.

 

 1. Definicija i primjena:

Osobnim podacima smatraju se svi podaci koji se odnose na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi, to jest pojedinac (ispitanik) koji se može identificirati izravno ili neizravno, osobito uz pomoć identifikatora kao što su ime, identifikacijski broj, podaci o lokaciji, mrežni identifikator ili uz pomoć jednog ili više čimbenika svojstvenih za fizički, fiziološki, genetski, mentalni, ekonomski, kulturni ili socijalni identitet tog pojedinca.

Pod obradom osobnih podataka smatra svaki postupak ili skup postupaka koji se obavljaju na osobnim podacima ili na skupovima osobnih podataka, bilo automatiziranim bilo neautomatiziranim sredstvima kao što su prikupljanje, bilježenje, organizacija, strukturiranje, pohrana, prilagodba ili izmjena, povlačenje, pronalaženje, obavljanje uvida, uporaba ili korištenje, otkrivanje prijenosom, širenjem, objavljivanjem ili stavljanjem na raspolaganje na drugi način, usklađivanje ili kombiniranje, ograničavanje, brisanje ili uništavanje te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.

Kategorije osobnih podataka koje Proficio u svom poslovanju obrađuje su ime i prezime, adresa, OIB, godina rođenja, e-mail adresa te drugi osobni podaci za pojedine kategorije ispitanika.

Proficio osobne podatke prikuplja i obrađuje prije svega radi pružanja usluga ispitaniku u svom poslovanju ili radi ispunjenja zakonskih obveza. Pravna osnova za obradu osobnih podataka je ugovorni odnos Proficia i ispitanika, zakonska obveza Proficia ili privola ispitanika. S tim osobnim podacima Proficio postupa adekvatno i u skladu s propisima, bez obzira kako ti podaci bili prikupljeni, zabilježeni, čuvani i korišteni – na papiru, računalu ili na drugom mediju. Proficio obrađuje osobne podatke koje prima od ispitanika, ali i od trećih osoba uz informiranje ili po nalogu ispitanika. Proficio ponekad prikuplja podatke iz javno dostupnih izvora kao što su, primjerice, podaci iz javno objavljenih registara, javnog telefonskog imenika, javno dostupnih servisa ili komercijalnih servisa. Proficio navedene osobne podatke ne prosljeđuje u treće zemlje niti humanitarnim organizacijama.

Proficio, radi zaštite osoba i imovine, prikuplja određene podatke video nadzorom u svojim objektima odnosno vanjskim površinama objekata, pri čemu ispitanike na jasan način upozorava postavljenim oznakama video nadzora priliko ulaska u perimetar snimanja. Pristup navedenim podacima imaju samo odgovorna osoba Proficia i osoba koju odgovorna osoba ovlasti uz sve uvjete propisane Zakonom o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN 42/18).

Kada ispitanik šalje prema Proficiu elektronsku poštu (e-mail) s osobnim podacima s kojima ga je moguće identificirati, putem e-mail poruke s pitanjem ili komentarom ili popunjavanjem kontakt obrasca na www.proficio.hr, www.pinebeach.hr ili www.angelodoro.com, Proficio te podatke koristi za ispunjenje zahtjeva odnosno upita ispitanika u vezi pružanja usluga Proficia. U slučaju da ispitanik ne želi dati svoje osobne podatke nužne za pružanje tih usluga, udovoljenje zahtjevu ispitanika ili odgovor na upit ispitanika, Proficio neće biti u mogućnosti obraditi takav zahtjev odnosno upit niti pružiti uslugu.

Proficio obrađuje određene osobne podatke ispitanika u marketinške svrhe (ime i prezime, adresa, e-mail adresa) radi dostavljanja obavijesti o promocijama, pogodnostima i akcijama usluga Proficia, ali isključivo temeljem privole ispitanika. Proficio svakom ispitaniku omogućava da jednom danu privolu za takvu obradu podataka povuče, sukladno niže navedenim pravilima ispitanika.

U trenutku dostavljanja podataka ispitanika Proficiu, ispitanik pristaje da Proficio obrađuje njegove osobne podatke, sukladno naznačenoj svrsi i na određeno vrijeme. Zaštita privatnosti osobnih podataka ispitanika je trajna, a u svakom trenutku ispitanik može koristiti svoja prava koja su niže pobrojana i objašnjena.

Proficio osobne podatke zaposlenika iz radnog odnosa i u vezi s radnim odnosom čuva trajno. Osobne podatke iz računovodstvenih odnosno knjigovodstvenih isprava (na primjer računi kupcima odnosno gostima, ali i primljeni računi dobavljača) Proficio čuva najmanje 11 godina sukladno računovodstvenim propisima. Osobne podatke gostiju nužne za pružanje usluga smještaja, Proficio čuva najmanje dvije godine po isteku kalendarske godine u kojoj su upisani u Knjigu gostiju odnosno Popis turista, sukladno propisima o sadržaju i načinu vođenja Knjige gostiju odnosno Popisa turista. Kontakt podatke ispitanika za pružanje marketinških usluga (newsletter) Proficio obrađuje sve do povlačenja privole temeljem koje ih obrađuje.

Proficio može, radi obavljanja svog poslovnog procesa, povjeriti određene poslove obrade podataka izvršiteljima obrade podataka, ali isključivo onima koji udovoljavaju tehničkim, logičkim i organizacijskim mjerama zaštite osobnih podataka kakve osigurava Proficio.

Prikupljene osobne podatke Proficio čuva na primjeren način i osigurava njihovu povjerljivost. Proficio prikupljene podatke neće prosljeđivati trećim osobama bez dozvole ispitanika, osim u slučajevima kada je to potrebno radi izvršavanja zakonskih obveza Proficia (na primjer Poreznoj upravi, Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje, Ministarstvu turizma i drugim nadležnim tijelima) ili ugovornih obveza u kojima je ispitanik stranka, u slučajevima kada je to nužno radi ispunjenja zadataka koji se izvršavaju u javnom interesu ili u slučajevima kada je ispitanik sam objavio te podatke, kao i u drugim nadležnim propisom određenim slučajevima.

Ispitanik, u pogledu osobnih podataka koje za njega obrađuje Proficio, ima sljedeća prava:

 • Pravo nainformiranost
  • Ispitanik ima pravo u svakom trenutku tražiti obavijest od Proficia obrađuju li se njegovi osobni podaci i za koju svrhu, tko je voditelj obrade, kontakt podatke službenika za zaštitu podataka, koje kategorije osobnih podataka se obrađuju, na koje razdoblje se obrađuju odnosno pohranjuju, tko je izvor za dobivanje njegovih osobnih podataka, tko su sve primatelji njegovih osobnih podataka, kao i pravo na obavijest o drugim njegovim pravima navedenima u ovoj politici (pravo na pristup, pravo na ispravak, pravo na brisanje, pravo na ograničavanje obrade i drugo).
 • Pravo pristupa
  • Ispitanik ima pravo od Proficia dobiti potvrdu obrađuju li se osobni podaci koji se na njega odnose, zatim dobiti pristup tim podacima i informacijama o:
   • svrsi obrade,
   • kategorijama osobnih podataka koji se obrađuju;
   • primateljima ili kategorijama primatelja kojima su podaci otkriveni ili će biti otkriveni;
   • ako je moguće, o razdoblju na koje se podaci pohranjuju odnosno o kriterijima pomoću kojih je moguće utvrditi to razdoblje;
   • da od Proficia zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka koji se odnose na ispitanika ili prava na prigovor na takvu obradu;
   • pravu na podnošenje pritužbe nadzornom tijelu;
   • ako se osobni podaci ne prikupljaju od ispitanika, svakoj dostupnoj informaciji o njihovu izvoru;
   • postojanju automatiziranog donošenja odluka, što uključuje izradu profila, s posljedicama.
 • Pravo na ispravak
  • Ispitanik ima pravo bez nepotrebnog odgađanja ishoditi od Proficia ispravak netočnih osobnih podataka koji se na njega odnose. Ispitanik ima pravo dopuniti nepotpune osobne podatke, među ostalim i davanjem dodatne izjave.
 • Pravo na brisanje / pravo na zaborav
  • Ispitanik ima pravo tražiti da Proficio bez odlaganja izbriše osobne podatke koji se na njega odnose ako osobni podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su prikupljeni ili na drugi način obrađeni, ako ispitanik povuče privolu na kojoj se obrada temelji a ne postoji drugi pravni temelj obrade, ako ispitanik uloži prigovor na obradu, ako su osobni podaci nezakonito obrađeni, ako se osobni podaci moraju brisati radi poštovanja pravne obveze iz prava Unije ili prava države članice kojem podliježe Proficio, ako su osobni podaci prikupljeni u vezi s ponudom usluga informacijskog društva djetetu.
  • Navedeno se ne primjenjuje ako je obrada nužna (i u mjeri u kojoj je nužna) radi ostvarivanja prava na slobodu izražavanja i informiranja, radi poštovanja pravne obveze kojom se zahtijeva obrada u pravu Unije ili pravu države članice kojem podliježe Proficio ili za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti, zbog javnog interesa u području javnog zdravlja, u svrhe arhiviranja u javnom interesu, u svrhe znanstvenog ili povijesnog istraživanja, radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
 • Pravo na podnošenje prigovora
  • Ispitanik ima pravo na temelju svoje posebne situacije u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega, uključujući izradu profila, u slučajevima ako je obrada nužna za izvršavanje zadaće od javnog interesa ili pri izvršavanju službene ovlasti odnosno ako je obrada nužna za potrebe legitimnih interesa Proficia ili treće strane. Proficio više ne smije obrađivati osobne podatke osim ako Proficio dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.
  • Ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, ispitanik u svakom trenutku ima pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom./li>
 • Pravo na prenosivost podataka
  • Ispitanik ima pravo zaprimiti osobne podatke koji se odnose na njega, a koje je pružio Proficiu u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojnom formatu te ima pravo, bez ometanja od strane Proficia, prenijeti te podatke drugom voditelju obrade ako se obrada temelji na njegovoj privoli i ako se obrada provodi automatiziranim putem.
  • Ispitanik ima pravo na izravni prijenos od Proficia drugom voditelju obrade ako je to tehnički izvedivo, a ovo pravo ne smije negativno utjecati na prava i slobode drugih.
 • Prava vezana uz automatsko donošenje odluka i profiliranje
  • Ispitanik ima pravo da se na njega ne odnosi odluka koja se temelji isključivo na automatiziranoj obradi, uključujući izradu profila, koja proizvodi pravne učinke koji se na njega odnose ili na sličan način značajno na njega utječu, osim ako je ta odluka potrebna za sklapanje ili izvršenje ugovora između ispitanika i Proficia, ako je dopuštena pravom Unije ili pravom države članice kojem podliježe Proficio ili temeljena na izričitoj privoli ispitanika.
 • Pravo na povlačenje privole
  • Privola ispitanika je jedna od pravnih osnova za obradu podataka koji se odnose na ispitanika. Ispitanik ima pravo u svakom trenutku povući privolu koju je dao. Povlačenje privole ne utječe na zakonitost obrade podataka koja je učinjena prije povlačenja privole.
 • Pravo na učinkovit pravni lijek (pritužba i prigovor)
  • Ne dovodeći u pitanje druga upravna ili sudska pravna sredstva, svaki ispitanik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu u pogledu obrade njegovih osobnih podataka. Svaki ispitanik ima pravo na učinkoviti pravni lijek protiv pravno obvezujuće odluke nekog nadzornog tijela koja se na njega odnosi. Nadzorno tijelo je Agencija za zaštitu osobnih podataka.
 • Pravo na ograničavanje obrade
  • Ispitanik ima tražiti ograničenje obrade njegovih osobnih podataka: ako osporava točnost njegovih osobnih podataka – na razdoblje potrebno da Proficio tu točnost provjeri, ako je obrada njegovih osobnih podataka nezakonita a ne traži brisanje nego samo ograničavanje obrade, ako Proficio više ne treba njegove osobne podatke, ali mu je postojanje istih potrebno radi ostvarivanja njegovih pravnih zahtjeva, ako je stavio prigovor na obradu ima pravo tražiti ograničenje obrade za razdoblje do utvrđenja nadilaze li legitimni razlozi Proficia za obradu njegove razloge iz prigovora.

Radi ostvarivanja svojih prava, ispitanik se treba obratiti službeniku za zaštitu osobnih podataka kod Proficia slanjem pisane obavijesti odnosno zahtjeva službeniku za zaštitu osobnih podataka, elektroničkom poštom na niže navedenu e-mail adresu ili zemaljskom poštom na adresu: Zagreb, Vlaška 64,  uz adekvatnu identifikaciju kôdom kojeg je ispitanik dobio od Proficia prilikom rezervacije ili dobivanja ponude za ugostiteljske usluge Proficia. Ispitanik svoja prava može ostvarivati i dostavom osobne izjave izravno u poslovnim prostorijama Proficia, uz prethodnu najavu na broj telefona _____ uz identifikaciju važećim osobnim dokumentom. Proficio zadržava pravo postavljanja dodatnih zahtjeva u vezi identifikacije osobe koja traži ostvarivanje svojih prava, sve kako bi se spriječila odnosno onemogućila zlouporaba prava ispitanika u vezi zaštite njegovih osobnih podataka.

 

 1. Službenik za zaštitu osobnih podataka:

 

Proficio je imenovao osobu službenika za zaštitu osobnih podataka te svaki ispitanik ima pravo kontaktirati ga u vezi zaštite njegovih osobnih podataka putem:

 

telefona: : +38523250961

e-mail adresa: [email protected]

 

 1. Načela zaštite osobnih podataka:

 

Proficio smatra da je zakonito i pravilno postupanje s osobnim podacima vrlo važno te stoga osigurava da se osobni podaci tretiraju zakonito i ispravno. U tu svrhu Proficio u potpunosti podržava i pridržava se Načela zaštite podataka.

 

Načela zaštite podataka zahtijevaju da se osobni podaci:

 

 • moraju obrađivati pravedno i zakonito i osobito da ne se ne smiju obrađivati ako uvjeti određeni propisima nisu ispunjeni;

 

 • prikupljaju se samo za jednu ili više određenih i zakonitih svrha i ne smiju se dalje obrađivati ni na koji način koji bi bio nespojiv s tim svrhama;

 

 • obrada mora biti adekvatna, relevantna i ne pretjerana u odnosu na svrhu ili svrhe za koje se obrađuju, a podaci moraju biti točni i ažurni;

 

 • ne smiju se zadržavati duže nego što je potrebno za primjenjivu svrhu;

 

 • moraju se obrađivati u skladu s pravima ispitanika u skladu s važećim propisima:

 

 • moraju se poduzeti odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere protiv neovlaštene ili nezakonite obrade osobnih podataka i protiv slučajnog gubitka, uništavanja ili oštećenja osobnih podataka;

 

 • ne smije se prenijeti na zemlju ili teritorij izvan EU, osim ako ta država ili teritorij ne osigura odgovarajuću razinu zaštite prava i sloboda ispitanika u vezi s obradom osobnih podataka.

 

 1. Aktivnosti Proficia u vezi obrade podataka:

 

Proficio poduzima sljedeće:

 

 • u potpunosti poštuje uvjete pravednog prikupljanja i obrade osobnih podataka;

 

 • ispunjava obvezu da specificira svrhu za koju se osobni podatak obrađuje;

 

 • prikuplja i obrađuje adekvatne osobne podatke i to samo u onoj mjeri u kojoj je to potrebno radi ispunjavanja operativnih potreba ili u skladu sa svim zakonskim zahtjevima;

 

 • dostavlja sve potrebne podatke Agenciji za zaštitu osobnih podataka na njezin zahtjev;

 

 • vrši strogu provjeru duljine čuvanja osobnih podataka;

 

 • osigurava da se prava osoba, čiji podaci se obrađuju, mogu u potpunosti ostvariti u skladu sa zaštitom osobnih podataka;

 

 • poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske sigurnosne mjere za zaštitu osobnih podataka;

 

 • osigurava da se osobni podaci ne prenose u inozemstvo bez osiguravajuće zaštite;

 

 • tretira sve osobe pravedno i pošteno bez obzira na njihovu dob, vjeru, invalidnost, spol, spolnu orijentaciju ili etničku pripadnost, kada postupa u vezi njihovih zahtjeva za obavještavanjem;

 

 • utvrđuje jasne postupke za odgovaranje na zahtjeve za obaviještenost.

 

 1. Upotreba kolačića (cookies)

 

Kako bi internetske stranice Proficia d.d. radile ispravno te kako bi ih se moglo unaprjeđivati u svrhu poboljšanja vašeg iskustva pregledavanja, potrebno je minimalnu količinu informacija (cookies) spremiti na računalo posjetitelja internetskih stranica. Više od 90% internetskih stranica koristi praksu kolačića te su po pravilima Euopske unije obvezne zatražiti pristanak korisnika. Korištenjem internetskih stranica Proficia d.d. posjetitelj pristaje na uporabu kolačića, čijim blokiranjem i dalje posjetitelj može pregledavati stranicu, no neke njezine mogućnosti neće biti funkcionalne.

 

Što je kolačić?

Kolačić je informacija spremljena na osobno računalo u trenutku pregledavanja internetske stranice koju ste posjetili. Kolačići omogućuju jednostavnije korištenje budući da spremaju postavke za internetsku stranicu (jezik ili adresa) posjetitelja stranice te ih pri ponovnom pokretanju iste iznova aktiviraju. Na taj način informacije su prilagođene potrebama i uobičajenim načinima korištenja posjetitelja stranice.

 

Od jednostavnih informacija o postavkama, kolačići mogu spremiti i velik broj osobnih informacija (ime, e-mail adresa) za koje posjetitelji stranice u potpunosti moraju dati pristup. Ukoliko im posjetitelj internetskih stranica to nisu omogućili, utoliko kolačići ne mogu pristupiti datotekama na njihovom računalu. Aktivnosti spremanja i slanja kolačića nisu vidljive posjetiteljima stranice, međutim isti mogu u postavkama izabranog internetskog preglednika odabrati mogućnost odobravanja/odbijanja zahtjeva za spremanje kolačića, brisanje spremljenih kolačića i druge aktivnosti vezane uz korištenje kolačića.

 

Kako onemogućiti kolačiće?

Isključivanjem kolačića ne ne dopušta se pohranjivanje istih na računalu posjetitelja stranice. Postavke kolačića mogu se konfigurirati i mijenjati u izabranom internetskom pregledniku. Kako bi posjetitelji stranice vidjeli postavke, trebaju odabrati preglednik koji koriste (Chrome, Firefox, Internet Explorer 9, Internet Explorer 7 i 8 te Operu ili Safari (stranice na engleskom jeziku)). Ukoliko posjetitelji stranice onemoguće kolačiće, utoliko neće biti u mogućnosti koristiti određene funkcionalnosti internetskih stranica.

 

Što su privremeni kolačići?

Privremeni kolačići, ili kolačići sesije, uklanjanju se s osobnog računala posjetitelja stranice u trenutku zatvaranja internetskog preglednika u kojem su isti pregledavali internetsku stranicu. Uz pomoć ovih kolačića, stranice pohranjuju privremene podatke.

 

Što su stalni kolačići?

Stalni, ili spremljeni, kolačići ostaju na osobnom računalu posjetitelja stranice i nakon zatvaranja internetskog preglednika. Uz pomoć ovih kolačića internetske stranice pohranjuju podatke kako bi se olakšalo njihovo korištenje. Primjerice, internetske stranice koje zahtijevaju unos korisničkog imena i lozinke ”zapamtiti” će unos posjetitelja stranice koji će se pojavljivati pri svakom novom posjetu istim. Stalni kolačići ostat će zabilježeni na računalu danima, mjesecima ili godinama.

 

Što su kolačići od prve strane?

Kolačići od prve strane dolaze s internetske stranice koju posjetitelji pregledavaju, a mogu biti privremeni ili stalni. Na taj način, internetske stranice pohranjuju podatke koji će posjetiteljima stranice olakšati korištenje pri svakom novom posjetu toj internetskoj stranici.

 

Što su kolačići treće strane?

Kolačići treće strane na računalo posjetitelja stranice dolaze s drugih web mjesta koje se nalaze na internetskoj stranici koju oni pregledavaju. Riječ je o primjerice pop-up oglasima, a kolačići tu imaju ulogu praćenja internetskih stranica u oglašivačke svrhe.

 

Koristi li ova web stranica kolačiće?

Da, ova internetska stranica koristi kolačiće kako bi posjetiteljima osigurala jednostavnije i bolje korisničko iskustvo.

 

Kakve kolačiće koristi ova web stranica?

Privremene kolačiće (Session cookies) – riječ je o kolačićima koji će se automatski izbrisati prilikom zatvaranja internetskog preglednika u kojem posjetitelji stranice rade. Stalne kolačiće (Persistent cookies) – riječ je o kolačićima koji će ostati ”zabilježeni” u internetskom pregledniku posjetitelja stranice dok ne isteknu ili dok ih oni sami ručno ne izbrišu. Prikupljene informacije su anonimne, a ne uključuju osobne podatke posjetitelja stranice.

 

Ima li na web stranici kolačića treće strane?

Postoji nekoliko vanjskih servisa koji spremaju ograničene kolačiće, a isti nije postavila internetska stranica Proficia. Limitirani kolačići služe za nesmetano korištenje mogućnosti koje korisnicima osiguravaju jednostavan pristup sadržaju.

 

Stranice na kojima je ova politika objavljena omogućuje:

Mjerenje posjećenosti

Stranica koristi Google Analytics – servis za mjerenje posjećenosti. Ukoliko posjetitelji žele onemogućiti spremanje kolačića od strane servisa, trebaju ih zabraniti na slijedećem linku: Google Analytics – https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Dodatne informacija oko isključivanja kolačića

Postoji nekoliko internetskih stranica za isključivanje pohranjivanja kolačića za različite servise.Više informacija je moguće pronaći na sljedećim linkovima:

http://www.allaboutcookies.org/

http://www.youronlinechoices.eu/

 1. Pregled i provjera:

 

Proficio ima pravo ažurirati ovu politiku ako je potrebno kako bi odražavala najbolju praksu i kako bi se osiguralo poštivanje bilo kakvih promjena ili izmjena u pogledu zaštite osobnih podataka.

 

U Zagrebu dana 23.05.2018. godine

 

Proficio d.d.

predsjednik uprave Gavin Michael Susman

 

 

Pravila kolačića

U skladu s Općom uredbom o zaštiti privatnih podataka, Proficio d.d. ažurirao je politiku privatnosti i korištenja kolačića. Kolačiće upotrebljavamo kako bismo Vam omogućili bolje korisničko iskustvo. Korištenjem naše web stranice, prihvaćate korištenje kolačića i politiku privatnosti. Više informacija.